Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Mirah Studio aangeboden diensten en producten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Aangaan van overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand wanneer:
– u een offerte/aanbieding schriftelijk aan ons bevestigt;
– u een schriftelijk, telefonisch of mondeling aanbod aanvaardt;
– wanneer u zich aanmeldt voor een traject, workshop, of sessie via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk en de coach deze per e-mail, telefonisch, mondeling of schriftelijk bevestigt.

Artikel 3 – Offerte
Alle verstrekte offertes zijn geheel vrijblijvend en blijven geldig gedurende 30 dagen na de datum van verstrekking, tenzij anders aangegeven. De coach is slechts aan de offerte gebonden als de wederpartij de offerte binnen 30 dagen schriftelijk of per e-mail bevestigt, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Prijzen en betalingen
De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden gedaan. Wanneer de betaling uitblijft dan kunnen wij beroep doen op een incassobureau. De cliënt/deelnemer dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die redelijkerwijs gemaakt moeten worden wanneer betaling uitblijft.

Artikel 5 – Verplaatsing/annulering van sessies en workshops
De coach heeft het recht om – al dan niet met opgave van redenen – de workshop of sessies in overleg te verplaatsen naar een ander moment of te annuleren. In het laatste geval heeft de client/deelnemer recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 6 – Annulering door client/deelnemer
Individuele ademsessies of duo-sessies kunnen telefonisch tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. De annulering dient door de coach te worden bevestigd. Bij annulering binnen 48 uur of het niet op de afspraak verschijnen, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
Groepssessies kunnen telefonisch tot twee weken van tevoren worden geannuleerd. Wanneer er op dat moment al onkosten gemaakt zijn (voor de huur van een accomodatie waar de groepssessie plaats zou vinden), dan worden slechts deze kosten in rekening gebracht. Bij annulering van een groepssessie binnen 2 weken voor aanvang wordt 50% van het overeengekomen bedrag + onkosten van de groepssessie in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de groepssessie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Deelname aan workshops kunnen kosteloos tot twee weken voor aanvang worden geannuleerd. De annulering dient door de coach te worden bevestigd. Bij annulering binnen twee weken wordt 50% van de kosten van de wrokshop in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor plaatsvinden van de workshop wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom
Al het materiaal dat en de teksten die worden gebruikt op deze website en tijdens de sessies/workshops/trainingen (online of offline) mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Artikel 8.1 De coach spant zich in om de sessies/workshop naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Artikel 8.2 De coach sluit elke aansprakelijkheid uit voor hetgeen de cliënt/deelnemer ervaart tijdens en na de sessie/workshop, alsook voor hetgeen de deelnemer met de opgedane kennis doet.

Artikel 8.3 De cliënt/deelnemer aanvaardt dat hij of zij zelfstandig verantwoordelijk is voor de resultaten (van welke aard dan ook), voortvloeiende uit het deelnemen aan de sessie/workshop en zal de coach niet aansprakelijk stellen voor deze resultaten. Uitgezonderd gevallen van eigen opzet of grove schuld van de coach, is de coach niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij voor de gevolgen een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

Artikel 8.4 De coach sluit elke aansprakelijk uit voor gevolgschade en zijn niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de cliënt/deelnemer of andere schade.

Artikel 8.5 Alle eventuele aansprakelijkheid van de coach is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende sessie/workshop bij de cliënt/deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval als de sessie/workshop door de coach wordt geannuleerd.

Artikel 9 – Privacy
Alle informatie die door de opdrachtgever(s) of deelnemer(s) wordt verstrekt zal met vertrouwelijkheid worden behandeld en nooit aan derden worden vrijgegeven. Wanneer u ziet of vermoedt dat de persoonlijke informatie die Mirah Studio van u hebben gestuurd onjuist of onvolledig is, of als u toegang wilt tot de persoonlijke informatie die we over u hebben of deze wilt verwijderen, stuur mij dan een e-mail op .

Mirah Studio
Devika Vorstermans
Gageldijk 84B
3566MG Utrecht
Tel. 0636503231

KvK nr: 80401376